Thông tin sản phẩm

Trang trí nội thất

  • Liên hệ để biết giá

Thông số kĩ thuật (datasheet)

Kệ trưng bày POP

Bảng chỉ dẫn chung

Bàng chỉ đường

Hình ảnh cửa sổ

Hình ảnh dưới sàn

Hình ảnh trên tường

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 2900

MPI 3000

MPI Value film

SF-100-103-S

TrueImpact 7000

Dòng in lụa

400 Screen

Dòng đề can màu

500 EF gloss

500 EF matt

700 PF

900 SC

450 GS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 2000

MPI 2900

MPI 3000

MPI Value film

TrueImpact 7000

Dòng in lụa

400 Screen

Dòng đề can màu

500 EF gloss

500 EF matt

700 PF

900 SC

450 GS

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 2000

MPI 2900

MPI 3000

MPI Value film

TrueImpact 7000

Dòng in lụa

900 QM Screen

800 Screen

Dòng đề can màu

700 PF

900 SC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

SF-100-103-S

MPI 3709

Dòng đề can màu

4500 TF

450 GS

khắc trên kính

kính mờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 2000

MPI 2900

MPI 3000

MPI Value film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 2000

MPI 2611

TrueImpact 7000

Dòng in lụa

400 Screen

Dòng đề can màu

500 EF gloss

500 EF matt

700 PF

900 SC

450 GS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avery Catalogue

Trang trí nội thất