Thông tin sản phẩm

Trang trí phương tiện

  • Liên hệ để biết giá

Thông số kĩ thuật (datasheet)

Hình ảnh trên các phương tiện hàng hải, phương tiện giải trí và các thiết bị gốc (OEM)

Dành cho an toàn

 và cấp cứu

Hỉnh ảnh trên các

phương tiện vận chuyển

Hình ảnh quảng cáo

Hình ảnh trên cửa sổ

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

7110 FasfitiTM

Dòng in lụa

900 QM Screen

800 Screen

Dòng đề can màu

SWF

900 SC

IWF

Phim dán giả kim loại

Phim dán bảo vệ sơn

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 6200

7110 FasfitiTM

Dòng đề can màu

SWF

900 SC

IWF

HV 1200

HV 1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 2000

MPI 2900

MPI 3000

MPI Value film

DOL 4300

Dòng đề can màu

SWF

900 SC

IWF

HV 1200

 

 

 

 

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 1005

MPI 2000

MPI 2900

MPI 3000

MPI Value film

7110 FasfitiTM

Dòng đề can màu

SWF

900 SC

IWF

700 HP

500 EF gloss

500 EF matt

450 GS

HV 1200

 

 

 

Dòng kĩ thuật số

MPI 3709

7110 FasfitiTM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avery Catalogue

 

Trang trí phương tiện